Press "Enter" to skip to content

This Thursday 5/19: Textile Workers in Haiti Pledge to Mobilize Against Repression!!

May11b

[Kreyol original below]

Management has begun a repression campaign following the day of mobilization on May 11, 2016 by the Textile Factory Union Platform-Batay Ouvriye (PLASIT-BO) to demand that the government set the minimum wage at 500 Gourdes ($7.94 for an eight-hour workday) and publish an Executive Order to make it official immediately.  The general coordinator of the Apparel and Textile Workers Union-Batay Ouvriye (SOTA-BO) and spokesperson of PLASIT, Telemarque Pierre, has been fired on Saturday May 14, 2016 with no motive given. This act of repression is not a surprise to us coming from the factory boss, Clifford Apaid. He’s simply acting on his interest not only as a reactionary bourgeois, but also, acting in accordance to the dictates of his masters in United States Department of Labor (U.S.D.O.L.). Capitalist organizations such as ADIH (Haitian Industrialists Association) in mesh with Better Work and U.S. Department of Labor are united to denounce and condemn acts of violence they claim to have been committed against property and people during the day of mobilization.

Cheaply said  but badly thought out.  Just as May 11, we have become aware that it is through our COLLECTIVE STRUGGLES WE WILL WRESTLE OUR RIGHTS UNDER THE WEIGHT OF CAPITALISTS, THE HAITIAN STATE AND THEIR IMPERIALIST MASTERS. We, the workers, know very well, “an injury to one is injury to all of us in the working class.” Where were ADIH, USDOL and Better Work for the eight (8) months that nothing was said about our minimum wage ?

Mobilization of textile workers, May 11, 2016, Port-au-Prince
Mobilization of textile workers, May 11, 2016, Port-au-Prince

All of these ravings are a declaration of war against us, workers, who are fighting for a living wage allowing for a better life for our children. They are speaking of violence without thinking about the violence we are subjected to everyday in not being paid a living wage to meet our basic needs such as feeding our children, paying rent, having health insurance even as we work so hard. This is the violence capitalists are perpetrating against us, workers, while the institutions, national as well as international, and the Haitian State, have said nothing against that. They all keep their mouths shut.

It should have been clear to the bosses and their allies, “hungry dogs don’t play!” They are responsible for the conditions that forced us to take to the streets to scream for help so they  give us a minimum wage of at least 500 Gourdes ($7.94 for an eight-hour workday). Neither ADIH, Better Work nor USDOL can understand the extreme violence against us when we cannot feed our children dinner everyday after work. We are forced to go and borrow 20 gourdes ($0.32) in order to give our children sweetened water to drink. They are using a few isolated incidents committed during the living wage mobilization to confuse the issue and make the victims appear to be the bullies. In this way, they can launch a repression campaign or take sanctions against union leaders.

That is why we say : The firing of our comrade will not be tolerated. All employers who wish to use the dictates of USDOL to intimidate us, make us afraid to continue to organize or mobilize, we are telling them, WE WILL NOT OBEY! The Fight for social justice will continue! Our comrade is fired for his union activities, demanding a living wage. Union activities such as strikes and marching cannot be motives to fire a union leader. The firing of our comrade is an act of repression, intimidation and interference in the fundamental rights of workers to organize concerted activities to defend their economic and social interests.

We demand the reinstatement of our comrade, Telemarque Pierre, immediately! Why should he lose his job just because he was doing union business for demands of a collective nature? We disagree with the minimum wage of 265 Gourdes ($4.21) the ADIH employers are pushing for. We will not be intimidated nor give up in this fight. The mobilization for a minimum wage of $500 Gourdes and other demands will continue with more vigor! We will rally on Thursday May 19, 2016 to continue our mobilization in front of SONAPI and march to the National Palace.

DOWN WITH REACTIONARY ADIH BOSSES WHO ARE PULLING STRINGS TO STOP US FROM GETTING THIS MEASLY MINIMUM WAGE !

FORWARD WITH THE STRUGGLE OF FACTORY WORKERS WHO DEMAND 500 GOURDES ($7.94) AS MINIMUM WAGE !

THE STRUGGLE HAS JUST BEGUN!

PLASIT-BO/MAY 16, 2016

***

PLATFÒM SENDIKAL IZIN TEKSTIL

PLASIT-BO

Patwon yo kòmanse fè reprezay apre jounen mobilizasyon 11 me 2016 Platfòm Sendikal Izin Tekstil (PLASIT-BO) te lanse pou nou te mande gouvènman an fikse salè mnimòm lan a 500 goud epi pibliye arete sou kesyon an touswit. Kòdonatè Jeneral SOTA-BO ak Pòtpawòl PLASIT, Telemarque PIERRE, revoke  samdi 14 me 2016 la san yo pa bay motif la. Zak reprezay sa a pa yon sipriz pou nou nan men patwon ki rele Clifford Apaid la. Li senpleman ap satisfè enterè l non sèlman antanke boujwa reyaksyonè, men tou, li aji selon sa chèf li nan USDOL (Depatman travay ameriken) te mande l pou fè. Òganizasyon patwonal tankou ADIH (Asosyasyon Endistriyèl Ayisyen) ansanm ak Better Work epi Depatman travay ameriken fè yon sèl pou denonse ak kondane zak vyolans yo di ki te fèt sou byen ak moun nan jounen mobilizasyon an.

Byen konte mal kalkile! Menm jan ak 11 me, nou rekonèt se nan BATAY KOLEKTIF NOU N AP RIVE RACHE DWA NOU ANBA PATWON, LETA AYISYEN AK TOUT BÒS ENPEYALIS YO. Nou menm ouvriye/ouvriyèz nou konnen trè byen yon atak sou youn nan nou se yon atak sou nou tout nan klas ouvriye a. Ki kote ADIH, USDOL ak Better Work te ye pandan 8 mwa pat gen anyen ki di sou kesyon salè nou ?

Tout entèvansyon sa yo se deklarasyon de gè kont nou menm ouvriye ak ouvriyèz k ap goumen pou nou jwenn yon salè ki ka pèmèt nou viv ak pitit nou. Y ap pale de vyolans san yo pa kenbe kont de vyolans n ap sibi chak jou nan pa peye nou yon salè ki pèmet nou fè fas a bezwen elemantè tankou okipe pitit nou, peye lwaye nou, gen kat asirans sante pandan n ap travay di. Vyolans ki kont nou menm klas ouvriyè a patwon yo ap fè,  pa gen okenn enstitisyon nasyonal kou entènasyonal ni leta ayisyen ki di yon bagay kont sa. Yo tout pe bouch yo.

Li te dwe klè pou patwon yo ak alye yo, chyen grangou pa jwe ! Se yo ki responsab de sitiyasyon nou ye ki fè nou blije pran lari pou rele anmwe sekou pou yo ba nou 500 goud pou pi piti kòm salè minimòm.  Ni Adih, Better Work ak USDOL pa wè gwo vyolans n ap sibi lè nou pa ka bay pitit nou yon plat manje chak swa lè nou sòt travay. Se prete pou n al prete 20 goud pou nou fè yon dlo sikre pou bay timoun yo bwè. Y ap sèvi ak kèk derapaj ki fèt nan mouvman mobilizasyon pou salè a pou bwouye kat la pou fè viktim yo pase pou bouwo. Konsa yo ka tonbe fè reprezay oswa pran sanksyon kont dirijan sendika.

Se poutèt sa n ap di: Revokasyon kanmarad nou an, nou pap pran sa nan men yo. Tout patwon ki konprann yo ka sèvi ak deklarasyon USDOL la pou entimide nou, fè nou pè pou nou pa kontinye òganize n oswa mobilize n, n ap di yo NOU PAP OBEYI !  Batay pou jistis sosyal la ap kontinye! Kanmarad la revoke poutèt aktivite sendikal li t ap mennen pou revandike yon pi bon salè. Mennen aktivite sendikal tankou fè grèv ak mach pa ka yon motif pou revoke yon responsab sendikal. Revokasyon kanmarad nou an, se yon zak reprezay, entimidasyon ak enjerans nan dwa fondamantal ouvriye yo genyen pou òganize aktivite revandikatif pou defann enterè ekonomik ak sosyal yo.

Nou mande reyentegrasyon kanmarad Telemarque Pierre prese prese ! Pouki li dwe pèdi travay li paske li t ap mennen aktivite sendikal pou yon revandikasyon a karaktè kolektif ? Nou pa dakò ak salè minimòm 265 goud patwon Adih ap fè presyon pou li. Nou p ap entimide ni bese lebra nan batay sa a. Mobilizasyon sou salè minimòm 500 goud la ak lòt revandikasyon nou yo ap kontinye pi rèd ! N ap kase randevou jedi 19 me 2016 pou nou rapouswiv mobilizasyon devan pak Sonapi pou ale douvan palè nasyonal. ABA PATWON REYAKSYONÈ ADIH YO K AP MANNIGANSE POU ANPECHE NOU JWENN YON TI GRABDAY NAN KESYON SALÈ MINIMÒM LAN ! VIV LIT OUVRIYE AK OUVRIYÈZ FAKTORI K AP MANDE 500 GOUD POU SALÈ MINIMÒM. BATAY LA FENK KÒMANSE!

PLASIT-BO/ 16 ME 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *