Press "Enter" to skip to content

Statements denouncing abuse of landless peasants in Corail, Haiti

The folowing was sent to us from Batay Ouvriye. On March 11, Batay Ouvriye took part in a press conference with JILAP to denounce the abuse against landless peasants in Corail, 5th Section Delice, Arcahaie at the hands of communal authorities in the area. Following are the statements made by three organizations at the press conference [Kreyol originals follow English translations]:

Statement of Batay Ouvriye (Workers Fight):

We, members of Batay Ouvriye, we are present at the table, first of all, because the organization of landless peasants laborers in Corail (OPTK) is an organization of Batay Ouvriye Arcahaie. We are denouncing the anti-organization character of all State authorities in the country, all the misdeeds and abuse imposed on Organized peasants and laborers at the hands of the three communal members, 5th Section, Delice, in the Arcahaie Commune, in particular a communal official called Joseph Pierre Rene.

They fear independent peasant laborers’ independent organizations, they cannot corrupt them in small NGO projects; the organized peasant laborers take courage in their two hands to raise and demand that what’s happening in the section be done according to their rights and interests. This is why Batay Ouvriye calls on the peasant laborer organizers to continue to consolidate their organizational work and actions that put forward their interests despite attempts from some to make them afraid. Batay Ouvriye will be present in a course of action to bring those bully communal officials to justice.

Long Live the struggle of the all organized Peasant Laborers in the country!

DOWN WITH A STATE POWER THAT SUPPORTS CRIMINAL STATE OFFICIALS!

***

Nan jou ki te 11 mas Batay Ouvriye te patisipe nan yon konferans de près ak JILAP pou deonse abi ti peyizan san tè ap pase nan Koray, 5e Delis, Akayè nan men kazèk zòn lan. Men entèvansyon ki te fèt yo :

Entèvansyon Batay Ouvriye:

Nou menm manb Batay Ouvriye, nou prezan sou tab la tou dabò paske Oganizasyon peyizan travayè san tè Koray(OPTK), se yon òganizasyon de baz Batay Ouvriye Akayè. N ap denonse karaktè anti òganizasyon ki kay tout otorite leta ki nan peyi a, tout zak ak abi peyizan travayè òganize yo sibi nan men 3 manb kazèk, 5yèm seksyon Delis, Komin Akayè, anpatikilye kazèk Joseph Pierre Rene.
Se paske yo pè òganizasyon otonòm peyizan travayè yo, yo pa ka kowonp yo nan ti pwojè ONG yo, peyizan travayè òganize yo pran kouraj yo ak 2 men ap poze epi reklame sa k ap fèt yo nan seksyon an dwe fè sou baz respè dwa yo ak enterè yo. Se poutèt sa Batay Ouvriye ap mande peyizan travayè òganizatè yo kontinye nan ranfòse travay òganizasyon yo epi nan fè aksyon ki nan enterè yo malgre tout moun k ap fè vye zak poufè yo pè. Batay Ouvriye ap prezan nan demach pou trennen sanzave kazèk sa yo devan tribinal leta yo a.
Viv lit tout Peyizan travayè òganize nan Peyi a !
ABA APAREY LETA K AP KORE OTORITE LETA KRIMINÈL

***

Statement of Organization of Landless Peasant Laborers in Corail (OPTK):

We, members of the Landless Peasant Laborers in Corail, 5th Section Delice, Arcahaie Commune, are present at the table as victims of the brutality-torture-prison from three communal officials in cahoots with more than 50 gang members against us to stop us from working on 5 acres of state land in the area. This conflict brought us organized peasants and laborers to court twice with the communal official, Joseph Pierre Rene together with his assistant, Ti Sainti; Joseph Pierre Rene is always embezzling our money, locks us up at harvest time each year, with no regard to our lost harvest.

In the year 2006-2007, he collected $3,125 from us, and when the harvest is good, he comes with his goons to seize the harvest for himself only. It was at that point, we decided to form our organization, took the official to court where Judge Claudy learned of the abuse imposed on us by the communal officials. He ordered Joseph Pierre Rene to cede to the peasant organization 2½ acres from the 5 acres.

Joseph Pierre Rene told Judge Claudy, yes, he will do that in the year 2008. That was never done up to the present day. On January 3, 4, 5, 2016, 20 organized peasant laborers occupied a parcel of land, ploughed it, and on Wednesday January 6, six of them charted an area to put up a community school that the organization has in the area that had been, since 2007, in the yard of Voodoo Priest Bimagene. It was on that day that three communal officials came with their goons to attack, and arrested four peasants and laborers.

They spent the whole day in the office of communal official, Joseph Pierre Rene. They were beaten below the chest, on the hip and on the head. They were later taken to the Arcahaie Police station on false charges and lies. Three of our comrades spent five days in prison and until today one of them is still in prison. Their case has not been brought before the government prosecutor.

We denounce this injustice against our comrades. We call on all organizations, peasants, unions, human rights organizations to help us scream and fight against this injustice.

We demand that an investigation of the three communal officials, their arbitrary actions in the 5th section Delice, for the justice system to do its work, put them on trial and arraign them.

We demand that the Delice peasants work on 2½ acres of state land that Judge Claudy decided to allow in his 2007 judgment to improve their lives.

We demand justice and reparations for the four comrades they mistreated and falsely accused.

***

Entèvansyon Òganizasyon Peyizan Travayè san Tè Koray (OPTK):

Nou menm manm Oganizasyon peyizan travayè san tè Koray, 5e seksyon Delis, komin Akayè, prezans nou sou tab la, se kòm viktim vye zak brital-tòti-prizon 3 manm kazèk yo ansanm ak plis pase 50 bandi gang fè sou nou pou anpeche nou Travay sou 5 kawo tè leta genyen nan zòn lan. Konfli sa a mennen nou peyizan travayè òganize nan tribinal 2 fwa avèk kazèk Joseph Pierre Rene ansanm ak jeran li, Ti Sainti, kote kazèk Joseph Pierre Rene toujou ap pran kòb nan men nou anfème nou chak rekòt chak ane, rekòt pèdi sa pa regade li.

Nan ane 2006-2007, li te ranmase 3125 dola nan men nou epi lè rekòt la bon, li pran anpil bandi avèk li vin ranmase rekòt yo pou li tousèl. Se lè sa a nou rive mete òganizasyon nou sou pye, nou trennen kazèk la nan tribinal, kote jij Claudy te rive pran konsyans abi n ap sibi anba men kazèk yo. Li te mande kazèk Joseph Pierre Rene separe tè a bay òganizasyon peyizan yo 2 kawo ½ nan 5 kawo yo. Joseph Pierre Rene te di Jij Claudy, wi li pral fè sa nan ane 2008 la. Sa pa janm rive fèt jis jodi a. Nan 3-4-5 janvye 2016, 20 peyizan travayè òganize al pran yon ti moso tè viv, yo pike li epi nan mèkredi 6 janvye te gen yo 6 ki al kase yon anplasman sou tè a pou mete yon lekòl kominotè òganizasyon an genyen nan zòn lan depi 2007 ki te nan lakou kay gangan Bimagène. Se jou sa 3 manm kazèk yo ansanm ak ekip bandi yo atake yo epi arete 4 peyizan travayè.

Yo fè tout jounen nan biwo kazèk Joseph Pierre Rene. Yo bat mesye yo anba kè, nan senti, nan tèt. Apre yo mennen yo nan gad avi komisarya Akayè a sou fo akizasyon ak manti. 3 nan Kanmarad nou yo pase 5 jou nan prizon epi jis jounen jodya gen youn ki nan prizon toujou. Yo poko pote dosye a devan komisè gouvènman.

N ap denonse kalite enjistis sa a ki fèt sou kanmarad nou yo. N ap mande pou tout òganizasyon peyizan, sendika, oganizasyon dwa moun pou ede nou rele epi goumen kont enjistis sa a.

N ap mande pou ankèt fèt sou 3 kazèk sa yo, kalite zak abitrè y ap fè nan 5e Delis, pou lajistis fè travay li pou jije yo epi kondane yo.

N ap mande pou peyizan Delis kapab travay sou 2 kawo edmi tè leta ki nan seksyon jij Claudy te deside nan jijman li an 2007 pou yo amelyore lavi yo.

N ap mande jistis epi dedomajman pou 4 kanmarad nou yo, yo maltrete epi akize yo malman.

Nou mande jistis epi dedomaje pou 4 kanmarad nou yo yo maltrete epi akize yo malman.

***

Statement by Justice and Peace:

The Port-Au-Prince Archdiocese Commission Justice and Peace, in collaboration with the Arcahaie Commission Justice and Peace, greets you in the name of the God of Life, Love and Justice. It denounces corruption and humathree 3 communal officials do what they want in the section, in cahoots with some judges at the Arcahaie court.

So, on January 6, 2016, those three communal members together with their goons arrested four members of the Corail peasant laborers organization; they spent the whole day torturing the four peasants: clubbing below the chest, on the head, point blank. The organized peasant laborers want to work on 5 acres of state land in the area where communal official, Joseph Pierre Rene locks them up during every harvest time without regard to the lost harvest. In the year 2007, the same Pierre Rene collected 15,625 gourdes from the peasants and when the harvests are good, Pierre Rene together with his goons seizes the harvest for himself only.

The four organized peasant laborers, on January 7, 2016, appeared in court; we think there was a plot among the court clerk, judge Jean Rica Jules and the lawyer of the three communal officials to include a creole weapon charge in the case, while waiting for the sitting judge, judge Bertho Gilles. The Police did not have a creole weapons charge in the case on January 6, 2016; this was a way to have the organized peasant laborers linger longer in prison and spend more money. Thanks to the efforts of JILAP Arcahaie and Batay Ouvriye Arcahaie, after many days in detention in the Arcahaie Police station, the four peasants were released; since the release of the last peasant on February 12, 2016, the peasants are getting numerous death threats from those three communal officials, 5th section Delice, in particular Joseph Pierre Rene who said he will arrest the peasants again and kill them in his office.

The JILAP Port-Au-Prince Archdiocese in collaboration with the JILAP Arcahaie Commission calls on all peasant organizations, unions, human rights organizations to continue to scream and fight against this injustice.

Here’s our position:
– CSPJ must carry out an investigation quickly to find out who decided to do the dirty job in the Arcahaie court;
– JILAP demands justice and reparations for the four comrades who are victims of abuse from the communal officials;
– The arrest and arraignment of the communal officials after judgment.

We, at Arcahaie Justice and Peace, are present at the conference table together with the Corail landless peasant laborers organization and Batay Ouvriye because part of our work is education. The two organizations always participate in our workshops; it’s our duty to come to their support when they are in difficulty; that’s why on Wednesday January 6, 2016, the Corail landless peasant laborers organization informed us about the torture and beatings on the four peasants from the three communal officials, 5th section Delice, Arcahaie Commune together with more than 30 armed gang members because they wanted to work on the 5 acres of state land in Corail.

This is why Arcahaie Justice and Peace denounces what is done against members of the Corail peasant laborers organization and we are saying clearly:

1) The three communal members together with their armed goons tortured four members of the Corail peasant laborers organization and sent them to prison in cahoots with the Arcahaie court; and we demand the arrest of the three communal officials and their accomplices.

2) It’s a racketeering corruption network, and people who are engaged in abuse of authority in the Arcahaie court of peace where the Arcahaie Police station did not have a creole weapon charge on the comrades still in prison. When the four peasants came to court on Thursday January 7, 2016, there was a plot among the clerk and judge Jean Rica Jules and the lawyer of the communal officials to add the creole weapon charge in the case. They framed the case in that way to wait for Judge Jean Bertho Gilles.

Therefore, maneuvers and plots are done so the peasants spend a lot of money and spend more time in jail. We will demand that CSPJ investigate to find out who decided to do the dirty job in the court.

And we take this opportunity to urge the CSPJ to decide on a court of peace with at least three judges, one of them must be a Trial Judge who will better facilitate the work of the court. Thanks.

***

Entèvansyon Jistis ak Lapè :

Komisyon achidosyezen Jistis ak Lapè Pòtoprens ankolaborasyon ak Komisyon Jistis ak Lapè Akayè salye nou nan Bondye lavi a renmen an ak jistis la. Pandan l ap denonse koripsyon ak vyolasyon dwa moun k ap taye banda li nan 5e seksyon Delis, Komin Akayè, kote 3 manb kazèk sa yo ki fè sa yo vle nan seksyon a ak konplisite kèk jij nan tribinal Akayè a.

Se konsa nan dat 6 janvye 2016, 3 manb kazèk sa yo ansanm ak tout ekip li arete 4 manb òganizasyon peyizan travayè Koray, kazèk yo fè tout jounen an ap totire 4 peyizan yo : kout baton nan senti anba kè, nan tèt, tou senpleman. Peyizan travayè òganize yo vle travay sou 5 kawo tè leta gen nan zòn lan, kote kazèk Joseph Pierre Rene anfèmen yo chak rekòt, rekòt pèdi sa pa gade l. Nan ane 2007 menm Pierre Rene a ranmase 15 mil 625 goud nan men peyizan yo epi lè rekòt la bon, kazèk Pierre Rene kont gwo kalite enjistis Pierre Rene pran ekip bandi li yo, ranmase rekot yo pou li tou sèl.

4 peyizan travayè òganize yo, nan dat 7 janvye 2016 la, te parèt devan tribinal, nou te konprann konplo ki fet ant grèf la, jij Jean Rica Jules ak avoka 3 manb kazèk yo, pou mete yon kesyon zam kreyol nan dosye malere yo, pou ret tann jij Bertho Gilles(jij ki titilè a) Aloske komisarya a pa t resevwa dosye zam kreyol 6 janvye 2016, yon fason pou peyizan travayè òganize yo ka fè plis jou nan prizon ak depanse anpil kob, gras ak efò Jilap Akayè ak Batay Ouvriye Akayè, apre anpil jou detansyon nan komisarya Akaye, 4 peyizan yo te rive jwenn liberasyon yo, depi liberasyon denye grenn peyizan an 12 fevriye 2016 la, peyizan sa yo ap resevwa anpil menas lanmò nan men 3 manb kazèk, 5yem Delis yo, anpatikilye kazek Joseph Pierre Rene ki deklare l ap re-arete peyizan yo epi l ap touye yo nan biwo li.
Komisyon Jilap Achidyozez Potoprens an kolaborasyon ak Komisyon Jilap Akayè mande tout òganizasyon peyizan, sendika, oganizasyon dwa moun pou kontinye rele epi goumen kont enjistis sa a.

Men pozisyon nou :

– Se pou CSPJ mennen yon ankèt prese prese pou konnen ki moun ki deside fè dyob sal sa a nan tribinal Akayè a ;
– Jilap mande jistis ak reparasyon pou 4 malere sa yo, ki viktim abi nan men kazek sa yo ;
– Arestasyon kazek yo ak kondanasyon yo apre jisman yo.

Nou menm nan Jistis ak Lapè Akayè, nou prezan sou tab konferans la ansanm ak òganizasyon Peyizan Travayè san tè Koray epi Batay Ouvriye paske youn nan travay nou se fè fòmasyon. 2 òganizasyon sa a toujou patisipe nan fòmasyon nou yo, nou gen pou devwa akonpaye yo lè yo an difikilte, se sak fè mekredi 6 janvye 2016, Oganizasyon peyizan travayè san tè Koray, te mete nou okouran de zak tòti ak maspinay 4 manb yo, te ap sibi nan men 3 manb kazèk 5yèm Delis, komin Akayè ansanm ak plis pase 30 moun kò ame kazèk yo pou tèt yo vle okipe yon mòso te nan 5 kawo tè leta genyen nan zòn Koray la.

Se poutet sa Jistis ak Lapè Akayè ap denonse sa ki fèt kont manb Oganizasyon Peyizan travayè Koray yo epi n ap di klèman :

1) Twa manm Kazèk sa yo ansanm ak tout ekip bann ame yo ki tòtire 4 manm òganizasyon peyizan travayè Koray yo epi voye yo nan prizon ak konplisite tribinal Akayè, epi n ap mande arestasyon 3 manm kazek yo ak tout akolit li yo ;
2) Se yon rezo raketè koriptè epi moun k ap fè abi otorite nan tribunal de pè Akayè kote komisarya Akayè a pat resevwa dosye zam kreyòl yo mete sou do kanmarad ki nan prizon an toujou. Lè 4 peyizan yo te rive nan tribinal jedi 7 janvye 2016, gen yon konplo ki fèt ant grèf la ak jij Jean Rica Jules ak avoka kazek yo pou mete yon kesyon zam kreyòl nan dosye a. Yo fin prepare dosye a konsa pou ret tann jij Jean Bertho Gille. Konsa, magouy ak konplo fèt pou fè peyizan yo depanse anpil kòb epi anpil jou prizon. N ap pral mande CSPJ al mennen yon ankèt pou dekouvri ki moun ki deside fè dyob sal sa nan tribinal la ;

Epi n ap pwofite mande CSPJ pou ta pran yon desizyon kote gen yon tribinal de pè ki gen 3 jij pou pi piti, youn ladann yo, ta dwe yon jij konsta pou fasilite dinamik travay tribinal la pi byen. MESI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *