Press "Enter" to skip to content

Statement from garment workers in Haiti on May First

BOlogoSquare[Kreyol original is below]

TEXTILE PLANT UNION PLATFORM

PLASIT-BO (Textile Plant Union Platform – Workers Fight)

TO COMMEMORATE MAY FIRST 2016, WE SAY: WE WON’T OBEY!

MayDay is not “Day of Agriculture and Labor.” It is a day to commemorate the struggles of workers on the planet. To celebrate agriculture and labor is to celebrate a collaboration where workers are forced to stand shoulder-to-shoulder with the bourgeois bosses and the latifundistas together with representatives of the reactionary government. That’s an all-out effort to prevent us from  commemorating what MAYDAY represents for workers all over the world. They say it’s day of agriculture and labor while there is no real policy for the development of agricultural production or investments to create decent jobs at the very least in the country.

MAYDAY is the commemoration of this gigantic FIGHT THE WORKING CLASS throughout the world carried out in 1886 to achieve an 8-hour workday among other demands. Facing off the bourgeois and their reactionary state, this FIGHT began in the city of Chicago in the United States. Quickly, it spread throughout the country. Then a year later, it covered the whole planet. The reactionaries killed workers and laborers, lynched some of them and deported many others. However, the working class fought back also. They struggled and hit back an eye-for-an-eye. There were even special combat organizations, mass mobilizations, FIGHTS everywhere, for a long time. Finally, the bourgeoisie together with their reactionary state conceded to the workers demand for the 8-hour workday for their earned wages.  Haiti is one of a few countries on the planet which does not acknowledge this date and tries to claim it to co-opt workers into class collaboration with the bourgeois bosses. Today, we see through the maneuvers and games of the State where even the governments that claim to be “progressive” show the same reactionary attitude of deviation-cooptation.

That is why PLASIT-BO says: WE WON’T OBEY! We will always wage OUR INDEPENDENT STRUGGLES in the commemoration of MAYDAY. So, in OUR INDEPENDENT MOBILIZATION, in Port-Au-Prince as well as Au Cap, Caracol, and Ouanaminthe, we are raising our immediate demands, namely:

 • A living wage to meet the needs of our children, our families and ourselves. We demand 500 gourdes ($7.94) a day at the very least without increasing the quotas, and other social benefits ;
 • Good working conditions and respect for our union rights to defend our interests ;
 • A new Labor Code that protects all categories of workers against exploitation and humiliation ;
 • A social security system that protects us against line-of-duty accidents, illnesses, maternity and old age based on a real social protection net in the country ;
 • Comprehensive agrarian reform and technical support for peasants and other laborers in the rural areas ;
 • The country to regain its sovereignty to choose its own economic model to create wealth and decent and sustainable work in our territory. And for the State to guarantee a decent living conditions for workers and laborers and their families on the basis of the wealth creation. Therefore, the State must guarantee the social and economic rights of all workers against all national and international capitalists so they don’t step on those rights.

Today, the imperialists, the bourgeoisie and their reactionary State are attempting to disorient our minds on the fraudulent elections; those elections that aggravated the deep structural crisis in the country. Today, the economy is in deep trouble; interference/stewardship and the MINUSTAH military occupation is growing rapidly and threatens our sovereignty as a nation. Therefore, we should not continue to obey this decaying social order. We, workers, laborers, the popular masses in general, to achieve real change in our lives, in the country in general, we must continue to focus on  our true interests firmly so we can contribute to the development of a gigantic movement of uprising that will pave the way for a new Haiti.

LET’S COME TOGETHER TO DEFEND OUR INTERESTS!

AGAINST THE BOURGEOIS VIOLATING OUR RIGHTS AND THEIR REACTIONARY STATE!

ONLY A GENREAL MOBILLIZATION WILL HELP US EMERGE FROM THE HOLE WE ARE IN!

LONG LIVE THE WORKING CLASS WORLDWIDE!

May First 2016

 

 

PLATFÒM SENDIKAL IZIN TEKSTIL

                                                                PLASIT-BO

                       NAN KAD KOMEMORASYON PREMYE ME 2016, NOU DI: NOU P AP OBEYI!

Premye Me se pa  “Fèt agrikilti ak travay”. Se jou komemorasyon batay travayè domine ak esplwate sou latè. Selebre fèt lagrikilti ak travay la, se yon fèt kolaborasyon kote y ap fòse travayè kole zepòl ak patwon boujwa, oswa grandon ansanm ak reprezantan  gouvènman reyaksyonè. Tou sa pou anpeche nou komemore gwo dat PREMYE ME  a reprezante pou travayè nan lemond antye. Yo di se fèt agrikilti ak travay, alòske pa gen okenn politik serye pou pwodiksyon agrikòl devlope ni envestisman pou kreye travay desan pou piti nan peyi a.

PREMYE ME, se komemorasyon kokennchenn BATAY KLAS OUVRIYÈ a nan lemonn antye te mennen pandan ane 1886, pou rache 8 è tan travay, pami divès lòt revandikasyon ki te genyen. Anfas boujwa ansanm ak Leta reyaksyonè yo a, BATAY sa a te kòmanse nan vil Chicago, nan peyi Etazini. Tousyit, li laji nan tout peyi a. Epi yon lane apre, li simaye sou tout planèt la. Reyaksyonè yo te touye ouvriye ak travayè parèy nou, yo pann sèten nan yo epi depòte yon pakèt… Men klas ouvriyè a te reyaji tou. Li goumen, li bay kou pou kou. Te menm gen òganizasyon konba espesyalize, te gen mobilizasyon an mas, te gen BATAY toupatou, pandan lontan. Finalman, boujwa yo ansanm ak Leta reyaksyonè yo a blije bat ba epi rekonèt se 8 è tan ase yon travayè dwe fè pou salè l ap touche a. Peyi d Ayiti, fè pati kèk grenn peyi sou planèt la ki pa rekonèt dat sa a epi k ap chache rekipere l pou fòse ouvriye/travayè nan kole moustach ak patwon. Jodi a, nou klè sou manèv ak magouy Leta a, kote ata gouvènman ki pretann tèt yo “pwogresis” toujou gen menm atitid reyaksyonè devyasyon-rekiperasyon sa a.

Se sa k fè nou menm nan PLASIT-BO (PLATFÒM SENDIKAL IZIN TEKSTIL/BATAY OUVRIYE), nou di NOU P AP OBEYI! N ap toujou pòte BATAY OTONÒM NOU nan kad komemorasyon jou PREMYE ME a. Konsa, nan kad MOBILIZASYON OTONÒM NOU, nan Pòtoprens tankou nan Okap, Karakòl ak Wanament, n ap pòte revandikasyon imedya pa nou tankou:

 • Yon salè desan ki pèmèt nou regle bezwen pitit nou, fanmi nou ak pwòp tèt pa nou. Nou mande 500 goud pou pi piti san ogmantasyon tarif ak lòt akonpayman sosyal;
 • Bon jan kondisyon travay ak respè dwa pou nou gen sendika k ap defann enterè nou;
 • Yon lòt Kòd travay ki pwoteje tout kategori travayè/travayèz kont esplwatasyon ak imilyasyon;
 • Yon sistèm sekirite sosyal ki pwoteje nou kont risk aksidan nan travay, maladi, matènite ak vyeyès ki baze sou yon vre sòk pwoteksyon sosyal pou tout kategori travayè peyi a;
 • Bon jan refòm agrè ak akonpayman teknik pou ti peyizan ak lòt travayè nan zòn riral yo;
 • Pou peyi a pran dwa grandèt majè l pou li chwazi modèl ekonomik ki pèmèt kreye richès ak travay desan ak dirab. Epi pou Leta garanti yon lavi miyò pou tout travayè/yèz ansanm ak fanmi yo nan kad kreyasyon richès sa a. Kidonk pou Leta garanti dwa ekonomik ak sosyal tout travayè anfas tout kapitalis nasyonal kou etranje pou yo pa pase yo anba pye.

Jounen jodi a, enpeyalis yo, boujwa yo ansanm ak Leta reyaksyonè yo a ap chache detounen lespri nou nan yon eleksyon tèt chat. Eleksyon ki ranfòse gwo kriz estriktirèl peyi a . Jodia ekonomi a sou lagraba, enjerans/titèl ak okipasyon militè MINISTA ap vale teren epi ap menase dwa grandèt majè nou kòm nasyon. Kidonk, nou pa ka kontinye ap obeyi a lòd sosyal dekonpozisyon sa a. Nou menm ouvriye, travayè, mas pèp la anjeneral, pou nou jwenn yon vre chanjman nan lavi nou, nan peyi a anjeneral, fok nou kontinye chita sou enterè reyèl nou tout bon pou nou rive pote boure nan yon gwo mouvman leve kanpe k ap bay wout pou yon lòt peyi Dayiti.

                                    AN NOU TOUT METE MEN POU DEFANN ENTERÈ NOU!

              KIT ANFAS BOUJWA K AP BAFWE DWA NOU, KIT ANFAS LETA REYAKSYONÈ YO A,

       SE SÈL YON MOBILIZASYON JENERAL KI  KAPAB SÒTI NOU NAN TWOU KOTE NOU YE A!

                                    VIV LIT KLAS OUVRIYÈ A NAN LEMONN ANTYE!

 

                                                                                                                        Premye Me 2016

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *