Press "Enter" to skip to content

Response to solidarity: statement from garment workers in Haiti

We received this message (original Kreyol is below):

We, the workers organized in PLASIT, (Platform of Garment Industry Unions) we salute all our comrades who took part in the solidarity response against all the illegal reprisals and abuse we have faced at the hands of the garment industry bosses in Haiti and all their associates in the big brand name multinationals. These bosses have decided to fire and repress us for standing up for our rights, while every day we suffer the injustice of their wages of misery.
Your response to pressure these bosses was very useful and greatly appreciated.
We have decided to stay strong and keep up the fight for our right to living wages, good working conditions and the right to organize in our own unions. To achieve this, we have staged many work stoppages. These actions have led the bosses to negotiate the production quotas with us. We have signed agreements in several factories and we are still in negotiations in others. These negotiations will enable some workers to earn more than 500 gourdes daily, depending on how much we produce. These actions also enabled us to uphold our right for our unions to negotiate with the bosses and fight for our collective demands. This is a step forward. But the struggle does not stop here.
We will keep up the fight for 500 gourdes daily along with social subsidies! We will keep up the fight for the reinstatement of all our fired comrades! Our comrades Télémarque Pierre, Clergé Félixon along with 2 other workers at Palm Apparel have not yet been reinstated. They were fired for having taken part in protests to demand an adjustment to the minimum wage by the government. That is why we stand firm: Down with abusive practices from bosses! Down with misery wages! Down with illegal and arbitrary firings!
It’s up to us workers to stand up together everywhere, along with the support of progressives, and fight this exploitation and domination. An injury to one is an injury to all!
Let’s stay strong together! Long Live the International Solidarity of the Working Class!

For PLASIT-BO
Télémarque Pierre
Spokesperson, PLASIT-BO

***

Nou menm ouvriyez ak ouvriye nan PLASIT, ki se Platfòm Sendika Izin Tekstil, n ap salye tout kanmarad ki te reponn apèl nou te lanse pou solidarite fas ak tout zak reprezay ilegal ansanm ak abi n ap sibi anba patwon izin tekstil ann Ayiti ak tout zakolit yo nan konpayi gwo mak fabrik entènasyonal yo. Pandan n ap sibi abi patwon yo chak jou anba yon salè pwatrinè, patwon yo deside revoke reprime sa ki kanpe pou defann dwa yo.

Nou te apresye anpil mesaj solidarite nou te jwenn yo. Yo te ede nou anpil

Nou menm nou deside kenbe fèm pou revandike dwa nou pou nou sa jwenn yon salè ki pèmèt nou viv, nan bon jan kondisyon travay ansanm ak tout respè dwa pou met sendika pa nou kanpe. Se konsa nou te tanmen divès arè travay ki te mennen a de negosyasyon ak patwon yo pou jwenn yon akò sou pri tarif pyès yo. Nou rive siyen de pwotokòl dakò ak kèk direksyon izin. Gen dòt n ap negosye toujou ak yo. Ak negosyasyon sa yo, nou rive rache plis pase 500 goud pa jou. Men selon kantite pyes n ap rive fè. Konsa nou rive fe aplike libète sendika yo genyen pou negosye lib e libè anfas patwon yo. Nou rive fè yon ti vanse nan sans sa a. Men batay la pa fini la.

N ap kontinye goumen pou 500 goud la ak akonpayman sosyal yo vin yon reyalite nan tout izin yo! N ap kontinye goumen pou tout ouvriye revoke yo jwenn travay ankò! Kanmarad nou Telemarque Pierre, Clergé Félixon ak 2 lòt ouvriye nan Palm Apparel yo pako reprann pòs yo. Yo te revoke yo poutèt yo te patisipe nan mobilizasyon pou fòse gouvenman an ajiste salè minimom lan. Se poutèt sa n ap kontinye di: Aba abi patwon! Aba salè mizè! Aba revokasyon abitrè ak ilegal!

Pou nou menm ouvriye ak ouvriyez, ansanm ak tout fòs pwogresis, nou gen pou kole zepòl toupatou nan lite kont espwatasyon ak dominasyon patwon yo. Yon frap sou youn, se frap sou nou tout!

Ann kontinye kenbe fèm ansanm! Viv solidarite entènasyonal klas ouvriye a!

Pou PLASIT-BO,

Télémarque PIERRE

Pòt Pawòl Plasit-BO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *