Press "Enter" to skip to content

Organized Textile Workers in Haiti Call for Taking the Streets

INTERVENTION by PLASIT-BO

(Platfòm Sendikal Izin Tekstil – Batay Ouvriye / Platform of Textile Plant Unions – Workers Fight)  –
PRESS CONFERENCE, JANUARY 21, 2016

PLASIT takes notice that it’s been three years since the Supreme Wage Council was created and it has not respected Article 4.1 of the 2009 Wage Law. The Council always makes its recommendations too late every year while the executive also never publish the decisions based on the council’s recommendations at the beginning of the fiscal year in October. They usually wait eight months to adjust the minimum wage either for textile workers and laborers in other sectors. Again, it’s been five months and no recommendations have been made. Its foot-dragging and delaying tactics going on without taking into account the cost of living is rising because of the devaluation of the gourde. In addition, the government substantially increases the presidential security budget and doubles the incomes of the provisional electoral council members who are organizing sham elections pushing the country into political crisis. So, those who are destroying the country are awarded while those who are creating wealth with their blood and sweat get nothing.

In this situation, PLASIT is denouncing firmly the delaying and absentee tactics of management in the supreme wage council; the government representative presiding over the council has not taken responsibility in demanding that management send in a substitute to stop the absentee tactic leading to the failure to adjust the minimum wage in a timely manner. Here we cannot forget some union representatives in the council are in cahoots with the bosses. So, we feel trapped!

Considering the prices of basic items don’t stop rising everyday where the economic and social situation of the country has gotten worse because of the grave political crisis rocking it. This causes the popular masses, and the workers in particular to be lost. We are reminding the wage council, it was since October First the wages were adjusted as stated in the 2009 Law. This time, we are not waiting eight months again to get the wage increase. Besides, Article 137 of the Labor Code stipulates when the inflation rate increases by 10%, the minimum wage must be adjusted. Today, the inflation rate is at 12%, the council has made no recommendations to help the workers and laborers breathe.

We should say that there are union representatives who have suggested a minimum wage increase of 375 gourdes ($6.25) a day and 475 gourdes ($7.92) a day as the production wage for textile workers. As such, management proposes in a subtle way a minimum wage of 255 gourdes. In PLASIT, we think those two proposals don’t meet the needs of the workers considering the socio-economic reality today. The owner of the corpse must watch the corpse!

In PLASIT, we’re calling on all workers and laborers rise up to force the supreme wage council and the government to adjust the wage with other social benefits. The government should understand we do not accept any adjustment that does not meet our needs just as it teased the people by pretending to lower gas prices. A reduction of 5 to 8 gourdes reduction of gas prices will not impact the cost of living increase in the country. This time also, the wage adjustment must be done for all economic sectors, for different labor categories in the country without discrimination. It is not acceptable that the state is practicing discrimination against laborers.

We are calling on all workers and laborers come together in a chain of solidarity for a large mobilization on the streets to demand wage adjustment.

As for the crisis, the government with its national and international allies are responsible for it. We don’t eat beans, we don’t output beans! The electoral crisis should not stop our mobilization to defend our interests as workers or exploited and dominated laborers. Spread the word, let’s organize to take to the streets in the days to come to get a sound wage adjustment!
For PLASIT-BO,
Platfòm Sendikal Izin Tekstil – Batay Ouvriye
(Platform of Textile Plant Unions – Workers Fight)
Telemarque Pierre
Spokesperson/37864038/33683997

January 21,2016

***

ENTÈVANSYON PLASIT – KONFERANS POU LAPRES 21 JANVYE 2016
PLASIT konstate depi 3 lane yo fin enstale manb Konsèy Siperyè Salè (CSS) nan pòs yo, yo pa janm respekte sa ki di nan atik 4.1 lwa 2009 la. CSS la toujou fè rekòmandasyon li yo an reta chak ane pandan ekzekitif la tou pa janm pibliye yon desizyon ki baze sou rekòmandasyon CSS lan nan kòmansman ane fiskal la nan mwa oktòb. Yo toujou tann 8 mwa apre pou ajiste salè minimòm lan kit pou.ouvriye nan soutretans lan, kit pou travayè lòt sektè. Ane sa ankò nou deja sou 5 mwa, ata menm rekòmandasyon yo pako fèt. Se traktasyon ak dilatwa k ap fèt san yo pa kenbe kont lavi a ap vin pi chè akòz goud la k ap pèdi valè li. Mete sou sa, gouvènman ap pran desizyon pou ogmante kòb pou zafè sekirite epi double salè manb CEP kap óganize eleksyon seleksyon k ap jete peyi a nan yon gwo kriz politik. Kidonk, moun k ap kraze peyi a ap rekonpanse epi sa ki ap pwodyi riches nan rannn san ak swè yo, pa gen anyen pou yo.
Devan sitiyasyon sa a, Plasit ap denonse ak tout fòs li dilatwa ak politik chèz vid sektè patwonal la ap fè nan Konsèy Siperye Salè pandan reprezantan leta yo ki sanse ap prezide Konsèy la pa asime reskonsablite yo kòmsadwa nan mande sektè patwonal ranplase manb demisyonè li a pou bloke politik chèz vid y ap fè pou anpeche yo fikse salè minimòm lan. Sa se san nou pa bliye gen de reprezantan sendika ki nan Konsèy la, se kòkòt ak figawo yo ye ak patwon. Kidonk, nou mele nan sitiyasyon sa a!
Lè nou konsidere jan pri tout prodwi premye nesesite yo pa sispann moute bwa chak jou kote sitiyasyon ekonomik ak sosyal peyi a ap degrade pi plis poutèt gwo kriz politik k ap boulvèse bil li. Konsa rann mas popilè yo, ouvriye ak ouvriyèz yo an patikilye ozabwa. N ap raple CSS la, se depi premye oktòb salè a te dwe ajiste jan li prevwa nan lwa 2009 la. Fwa sa a, nou pa p tann 8 mwa ankò pou jwenn ajisteman salè a. Dayè atik 137 Kòd Travay la di depi to enflasyon an rive 10%, salè minimom lan dwe ajiste. Jodia, to enflasyon a 12%, Konsèy pa di ni fè okenn rekòmandasyon pou ouvriye ak travayè pran yon souf.
N ap siyale gen pwopozisyon reprezantan sendika yo ki mande pou salè minimòm nan sektè soutretans la ta vin 375 goud epi salè pwodiksyon an ta vin 475 goud. Fas a sa, sekte patwonal la pwopoze an chat pent pou salè minimòm la ta pase a 255 goud. Nou menm nan PLASIT, nou panse tou 2 pwopozisyon sa yo pa reponn a sa ouvriye ak ouvriyèz yo bezwen jounen jodia pou sa reyalite sosyo ekonomik yo mande.
Se mèt kò ki pou veye kò ! Nou menm nan PLASIT, n ap mande pou tout ouvriye/yè ak tout travayè/yèz leve kanpe pou fòse CSS la, gouvènman an ajiste salè a tout bon ak dòt akonpayman sosyal. Gouvènman an dwe konprann nou pap asepte yon ajisteman ki p ap reponn a bezwen nou tankou jan li sòt pase pep la nan tenten nan kesyon bese pri gaz la.5 ak 8 goud rediksyon sou gaz la pap gen okenn efè sou lavichè ki gen nan peyi a. Fwa sa a tou, ajisteman salè a dwe fèt pou tout sektè ekonomik yo, pou divès kategori travayè nan peyi a san diskriminasyon. Li pa aseptab pou se leta ki ap fè kalite diskriminasyon kont travayè. N ap mande pou ouvriye ak travayè dwe fè yon sèl chenn solidarite pou yon gwo mobilizasyon nan lari a pou mande ajisteman salè yo. Kriz la, se gouvènman ak alye nasyonal kou entènasyonal ki responsab gwo kriz nou ye a. Nou pa manje pwa, nou p ap bay lapire! Kriz elektoral pa ka fè nou pa mobilize pou defann enterè nou antanke ouvriye oswa travayè esplwate ak domine. Youn di lòt, ann òganize n pou nou pile beton an nan jou k ap vini la yo pou nou jwenn yon ajisteman salè desan. !

Pou PLASIT-BO
Platfòm Sendikal Izin Tekstil – Batay Ouvriye
Telemarque Pierre
Pòt pawol/37864038/ 33683997
21 janvye 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *