Press "Enter" to skip to content

Landless peasants in Haiti denounce violence committed against them

PressConferenceMarch 11, 2016

Today, three representatives from the Landless Peasant Organization in Corail (OPTK) together with Justice and Peace organized a press conference to denounce the abuse and injustice imposed on them by the Administrative Council of Communal Section, 5th Section Delis, Arcahaie. Justice and Peace (JILAP) often works together with Batay Ouvriye in many different resistance and mobilization in Arcahaie.

In many rural areas in the country, administrative council members and other authorities supporting them, are assaulting small peasants who own a small lot or nothing at all (day laborers, agri-workers…) to steal their land or expel them from state-owned land they’ve occupied for years, or to dominate them as agri-workers who will work for multinationals soon to come in line with the imperialist plans to swamp us.

The Arcahaie examples show the LOGIC of the neo-liberal capitalist penetration that the imperialists want to push down the throats of workers, laborers, and the popular masses in general… with the help of Big Eaters and puppets of all stripes. This penetration is repressive, and violent. For that, just as the state leadership, there are repressive acts on the laborers.

The Arcahaie example is one, but there is a myriad of such acts in all rural areas in the country. THE STRUGGLE IS EVERYWHERE!  It is necessary for all comrades, laborers of every kind, progressives, and all combatants…to see clearly that the penetration is happening throughout the country. Against all of us!

THE STRUGGLE HAS JUST BEGUN!

Kreyol original text is below.

***

Jodya 3 reprezantan Oganizasyon peyizan san Te nan Koray(OPTK) ansanm ak Justis ak Lape te organize yon konferans de pres pou denonse abi ak enjistis y ap sibi anba men de kazek nan 5e Delis AKAYE.

Jistis ak Lapè, JILAP, konn aji ansanm ak manm Batay Ouvriye nan divès rezistans ak mobilizasyon nan zòn Akayè a. Nan divès kote nan milye riral peyi a, kazèk yo ansanm ak lajistis k ap apiye yo, ap atake ti peyizan ki gen ti mouchwa tè oswa pa genyen ditou (vann jounen, ouvriye agrikòl…) pou swa pran rès ti tè ki rete nan men yo, swa pou mete yo deyò sou tè Leta y ap okipe depi digdantan, swa pou dominen yo antanke ouvriye agrikòl ki konsa pral gen pou travay osèvis gwo miltinasyonal ki gen pou vini yo, nan kad pwojè enpeyalis k ap anvayi nou yo.

Egzanp k ap pase nan Akayè yo, se LOJIK penetrasyon kapitalism neoliberal enpeyalis yo vle foure nan gagann klas ouvriyè a, travayè tout kalite, mas popilè yo an jeneral…  ak apyi epi relè granmanjè ak sousou tout kalite.

Penetrasyon sa a represif, li vyolan. Pou sa, menm jan ak nan tèt Leta a, gen aksyon kraze zo k ap mennen depi nan baz,nan pami travayè yo menm. Egzanp Akayè a, se youn, men gen divès ak anpil aksyon konsa k ap pase nan tout milye riral peyi a. BATAY LA TOUT KOTE! Li nesesè pou tout kamarad ouvriye, travayè tout kalite, tout pwogresis, toutkonbatan… klè sou jan penetrasyon sa a, se sou tout teritwa a l ap pase. Kont nou tout!

BATAY LA FENK KÒMANSE!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *