Press "Enter" to skip to content

Garment workers in Haiti: text of press conference June 10

TEXTILE FACTORY UNION PLATFORM

PLASIT-BO

[original Kreyol version is below]

Greetings to our Media Friends, radio, newspaper and television covering the Press Conference that PLASIT-BO is giving today. The objective of this conference is to make known our position after the mobilization we launched since this past April 14 to pressure the government to set the minimum wage at 500 Gourdes ($7.94) at the very least and other accompanying demands. We can say that our mobilization did bear fruit because it impeded the offer of 265 Gourdes (US $4.21) that the capitalists wanted to shove down our throats.

Notwithstanding the fact that we are not satisfied with the Executive Order setting the wage at 300 Gourdes (US $4.76) as reference wage and 350 Gourdes (US $5.56) as minimum wage for workers in production, we recognize this will allow us to negotiate with several capitalists on the question of piece work and force them to pay arrears since May First that they owe us, just as this is being done even today as we speak in CODEVI, Ouanaminthe. In addition, we wrote to the president of the Social Affairs Commission of the two branches of Parliament to express our concerns on the 2009 law, which creates a lot of confusion about two minimum wages existing in the sector; they are playing deaf and are dragging their feet with absenteeism in the parliament, while issues that are sensitive and important to the people are at rest in the drawers.

We are denouncing with all our strength acts of repression perpetrated by capitalists such as Alain Villard and Clifford Apaid against many of our comrades, namely the General Coordinator of SOTA-BO and spokesperson of PLASIT-BO, Telemarque Pierre, and the Assistant Coordinator of a SOTA section in Premium Apparel and two other comrades in Palm Apparel after the day of mobilization on May 11 and May 19, 2016, which PLASIT-BO launched to demand that the government set the minimum wage immediately.

Those capitalists, Clifford Apaid and Alain Villard, are simply defending their own interests, not only as reactionary bourgeois, but also, they act according to the dictate from a US Department of Labor memo sent to them after ADIH, which called us ‘terrorists’, in cahoots with Better Work denounced and condemned the so-called acts of violence they said were perpetrated against property and people on the days of mobilization.

The firings represent hallmarks of anti-union and arbitrary discrimination and retaliation. They want to punish union organizers that stand up to fight for just demands on the pretext of violence on the days of our mobilization. While we are fighting for the reinstatement of our comrades who were victims of the repression of the capitalists, we are continuing to fight for other demands associated with wages such as the social benefits we called for in our mobilization, namely, food subsidies, schools for our children, transportation, and social housing. True, we got a little something with Executive Order on the wage adjustment, but the fight is not over. That is why we demand:

 • Reinstatement of our comrades, Telemarque Pierre, Clerger Felixon, Cadet Mackenzie and Adrien Jean Anslo immediately in their post unconditionally.
 • That the Ministry of Social Affairs launch meetings with the unions, management and the social security institutions to discuss the recommendations that the Supreme Salary Council made in its last report, such as the question of social benefits, and then conclude with a clear resolution to make sure this question is really implemented.
 • The Haitian State should provide a mechanism to relaunch negotiations on the reforms to the Labor Code, because the existing code does not conform to the present reality.
 • The Supreme Salary Council should make plans to start meeting in the month of July in order to be able to make its recommendations in a timely manner in the month of October as it should.
 • The Parliament should make plans to legislate a new law on the minimum wage. The 2009 law is full of confusion and does not conform to today’s reality.
 • The Ministry of Commerce and Industry, in particular the Free Trade Zone Administration, should immediately stop dragging its feet on the project to build a cafeteria in CODEVI, since the money is already allocated, so workers can eat in a decent environment.

DOWN WITH CAPITALISTS THAT ARE VIOLATING UNION RIGHTS IN THEIR REPRESSION AGAINST UNIONISTS WHO ARE FIGHTING FOR THEIR RIGHTS!

LONG LIVE WORKERS WHO ARE DEMANDING LIVING WAGES AND BETTER WORKING CONDITIONS!

MOBILIZATIONS FOR LIVING WAGES AND UNION RIGHTS WILL CONTINUE MORE BOLDLY!

For PLASIT-BO,

Telemarque Pierre, SOTA-BO

Perrenard REMY, SOKOWA-BO

Port-Au-Prince, June 10, 2016

PLATFÒM SENDIKAL IZIN TEKSTIL

PLASIT-BO

Nap salye zanmi laprès pale, ekri ak televise ki vin kouvri konferans pou laprès PLASIT-BO ap fè jodya. Objektif konferans sa a se pou fikse pozisyon  nou  aprè  moblizasyon  nou  te lanse depi  14 avril pase a  pou te fòse gouvènman  fikse salè minimòm nan a 500 goud pou pi piti ak yon ansanm lòt revandikasyon.  Nou ka di mobilizasyon nou an pote fwi paske mobilzasyon nou an rive anpeche 265 goud ke patwon yo te vle foure gagann nou an.

 

Malgre nou pa sastisfè de piblikasyon arete ki fikse salè a 300 goud kòm salè referans epi 350 goud  kòm salè  minimòm  pou moun ki nan pwodiksyon,  nou wè sa ap pèmet  nou rantre nan negosiyasyon ak divès patwon  sou kesyon pri ala pyès yo e fòse yo peye tout aryere depi premye me  ke yo dwe nou tankou sa gen pou fèt jodia menm nan Codevi, Wanament. Mete sou sa, nou te  ekri  prezidan komisyon afè sosyal 2 branch palman an pou nou te esprime preyokipasyon nou sou lwa 2009 la ki kreye  anpil  konfizyon ak 2 salè minimòm  ki genyen nan menm sektè a, yo fè lasoud zorèy, yo pito ap  fè dilatwa ak pwatike politik chèz vid nan palman pandan  dosye ki sansib ak enpòtan pou pep la ap domi nan tiwa.

 

N ap denonse ak tout fòs nou zak reprezay patwon tankou Alain Villard ak Clifford Apaid  fe kont divès kanmarad nou tankou kodonatè Jeneral SOTA-BO epi Pòt pawòl PLASIT, Telemarque Pierre ak Kodonatè adjwen seksyon Sota nan Premium Apparel ansanm ak 2 lòt kanmarad nou nan Palm Apparel apre jounen mobilizasyon 11 me ak 19 me 2016 Platfòm  Sendikal Izin  Tekstil (PLASIT-BO) te lanse pou nou te mande gouvènman an fikse salè mnimòm lan touswit.

 

Patwon ki rele Clifford Apaid la ak Alain Villard yo, yo senpleman ap satisfè enterè yo, non sèlman antanke boujwa reyaksyonè, men tou, yo aji selon  dikta yon  kominike  tèt chat ke  USDOL (Depatman Travay ameriken  te fè soti apre ADIH ki te menm trete nou de teworis ansanm ak Better  Work  fè  yon sèl pou denonse ak kondane swadizan  zak vyolans  yo ta  di ki te fèt sou byen ak moun nan jounen mobilizasyon yo. Revokasyon sa yo pote mak fabrik diskriminasyon ak reprezay anti sendikal ak abitrè. Yo vle pini sendikalis ki te leve kanpe pou lite pou yon revandikasyon jis pandan yo pran preteks te gen vyolans pandan jounen moblizasyon nou yo.

 

Nap mande reyentegrasyon tout kanmarad revoke nou yo prese/prese nan pòs travay yo ki se Telemarque Pierre, Clerger Felixon, Cadet Mackenzie ak Adrien Jean Anslo. Pandan n ap batay pou reyentegrasyon kanmarad nou yo ki viktim reprezay patwon yo, epi n ap kontinye mennen demach pou lòt revandikasyon ki lye a salè tankou akonpayman sosyal nou te ekzije tankou sibvansyon manje, lekol pou pitit nou, transpò, lojman sosyal nan mobilizasyon nou te lanse an. Wi, nou jwenn yon ti grapday ak arete a, men batay la pako fini. Se poutèt sa, n ap egzije :

 

 • Reyentegrasyon kanmarad Telemarque Pierre, Clerger Felixon, Cadet Mackensie ak Adrien Jean Anslo prese prese nan pòs travay li san kondisyon.

 

 • Pou Ministè Afe sosyal lanse yon seri rankont ak sendika yo, patwona ak enstitisyon sekirite sosyal yo pou rete sou rekòmandasyon Konsèy Siperyè sale a te fè nan denye rapo li ya tankou kesyon akonpayman sosyal yo epi soti ak de solisyon klè pou kesyon an aplike tout bon vre. Nou pa vle okenn soupoudraj tankou sa te fèt déjà.

 

 • Pou leta ayisyen mete mwayen pou relansman negosyasyon sou refont kòd travay la paske kòd sa pa kadre ak reyalite moman an.

 

 • Pou Konsèy Siperye Salè kòmanse pran dispozisyon pou li reyini depi mwa jiyè pou li fè rekòmandasyon li yo atan nan mwa doktob k ap vini la a kòmsadwa.

 

 • Pou palman an pran dispozisyon pou pase yon lòt lwa sou salè minimòm. Lwa 2009 la gen twòp konfizyon epi pa reponn a reyalite jodya.

 

 • Pou Ministè Komès ak Endistri, patikilyèman Direksyon Zon Franch sispann trennen pye l nan demach pou bon jan kafeterya konstwi anndan Codevi touswit paske lajan an déjà disponib pou pèmèt ouvriye yo manje nan bon kondisyon.

 

ABA PATWON K AP VYOLE LIBETE SENDIKAL NAN FE REPREZAY KONT SENDIKALIS

K AP BATAY !

VIV LIT OUVRIYE AK OUVRIYÈZ KAP MANDE PI PON SALE AK BON JAN KONDISYON !

MOBILIZASYON SOU KESYON SALÈ AK DWA SENDIKAL LA AK KONTINYE PI RÈD !

 

Pou PLASIT-BO,

Telemarque PIERRE, SOTA-BO

Pierrenard REMY, SOKOWA

Pòtoprens, jou ki 10 jyen 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *