Press "Enter" to skip to content

From factory workers in Haiti on International Working Women’s Day

The following leaflet was distributed in front of the SONAPI industrial park (with textile and garment factories) for March 8:

Click here to see a brief video.

IMG_9321Comrades in the textile factories and other laborers:

 

March 8, 1910 – March 8, 2016 makes 106 years since Clara Zetkin, a German militant woman who had fire in her spirit, proposed a day to commemorate the struggles that women, the factory workers and laborers in general, carried out to change their working and living conditions. March 8th was chosen to remember the great strike that textile workers had in the year 1857 in the United States for better wages, working conditions and other rights such as voting rights for women in elections.

 

Therefore, March 8th is rooted in the struggles that working class women led.

Today, what is our reality as working class women in the factories? Where are we on the road to the emancipation of women everywhere on Earth? In our case, in the factories, we have some mileage to go yet. We are experiencing sexual harassment from the male supervisors and managers just to have a little bit more money to pay our rents or to pay food peddlers we owe. When we are pregnant, we go through great hardships. There are no chairs for us to rest our backs, no breaks for the two daily rest periods, no lunch period; they still fire us for being pregnant at work, no time to feed our babies as the Labor Code requires. They force us to wait until we give birth to pay us maternity leave. Except for one industrial park in the country, there is no nursery for our infants when we work.

 

So, the whole load of exploitation in the factories, and housework, is with our children on our backs. As women, we are fathers and mothers for our children. Our wages do not reflect the family needs.

 

March 8 is a day for us to reflect on all those questions concerning working class women and to make a commitment to change this situation we are facing together with other workers like us. It’s a day for us to take a resolution to enter the struggle to liberate ourselves as exploited women, in the great struggle to break the exploitation and domination by the bourgeoisie and their allies and really change the country. Thus, we shall have better living wages, health care or social services, conditions we are lacking as working class women today. For these reasons, workers must come into the struggle for real liberation and emancipation of society.

 

This is what the commemoration of this day, March 8th,requires of us; it’s not just a question of saying to women, ‘Happy March 8th;’ it’s a day of commemoration of the struggles of exploited and dominated working class women! Let’s stand up behind our demands!

LONG LIVE THE INDEPENDENT STRUGGLES OF WORKING CLASS WOMEN FOR THE EMANCIPATION OF WOMEN AND MEN!

LONG LIVE THE STRUGGLES OF THE WORKING CLASS WORLDWIDE!

MARCH 8, 2016

IMG_2541

The original leaflet in Kreyol:

Kanmarad Ouvriye/Ouvriyèz nan faktori rad yo ak lòt Travayè/Travayèz,

8 mas 1910 -8 mas 2016 sa fè 106 lane depi Clara Zetkin, yon fanm militant almand ki te gen fanm nan fanm li te pwopoze pou ta gen yon jounen pou komemore tout lit fanm yo, ouvriyèz nan izin ak travayèz yo anjeneral te mennen pou chanje kondisyon travay ak lavi yo. Dat 8 mas la te chwazi pou sonje yon gwo grèv ouvriyèz nan izin tekstil te mennen nan ane 1857 Ozetazini pou pi bon salè ak kondisyon travay ansanm ak lòt dwa tankou pou fanm te vote nan eleksyon. Kidonk, jounen 8 mas la gen rasin li nan lit ouvriyèz te mennen.

Jodi a kisa ki reyalite nou menm fanm Ouvriyèz nan faktori yo? Ki kote nou ye nan chimen lit pou emansipasyon fanm yo tout kote sou latè? Nan ka pa nou nan faktori yo, nou gen anpil chimen pou nou fè toujou. N ap sibi tizonnay seksyèl anba men gason sipèvizè ak manadjè yo pou nou rive fè yon ti kòb anplis pou peye fèm kay oswa peye machann manje nou dwe. Lè nou ansent, se maswife n ap pase nan izin yo, Pa gen chèz ak dosye pou repoze do nou, pa gen espas pou nou pran 2 peryòd repo pa jou anplis repo entèkalè pou manje a, yo kontinye ap revoke n paske nou ansent nan travay la, pa gen espas pou nou bay pitit nou tete jan sa di nan Kòd Travay la mande l. Yo fèn tann jis nou fin akouche pou yo peye n konje matenite. Apa yon sèl pak endistriyèl nan peyi a, pa gen okenn kote gen krèch pou nou mennen pitit nou lè n al travay. Brèf, tout chay esplwatasyon nan faktori, nan travay lakay ak pitit se sou do nou sa ye. Se nou menm fanm ki papa ak manman pou pitit nou yo. Salè n ap touche pa kenbe kont tout responsablite fanmi an se sou do nou li ye.

 

Jou 8 Mas la, se yon jounen pou nou reflechi sou tout kesyon sa yo ki konsènen fanm ouvriyèz/travayèz yo epi pran angajman pou chanje sitiyasyon sa a n ap fè fas ak li ansanm ak lòt ouvriye/travayè parèy nou. Se jou pou nou pran rezolisyon pou nou foure pye nou nan lit pou libere tèt nou antanke fanm esplwate nan gwo batay pou kraze esplwatasyon ak dominasyon boujwa yo ak alye yo epi pou chanje peyi a tout bon vre. Konsa, n ap jwenn bon jan salè ki pèmèt nou viv, swen medikal oswa sèvis sosyal eta oswa kondisyon nou mande antanke fanm ouvriyèz/travayè jodia. Se poutèt sa nou menm ouvriyèz/ouvriye, nou dwe foure pye nou nan batay pou yon vre liberasyon ak emansipasyon sosyete a. Se wout sa a, Komemorasyon Jounen 8 mas la mande nou, se pa yon senp kesyon di fanm yo, bòn fèt. 8 Mas, se yon jou komemorasyon batay ouvriye/travayèz esplwate ak domine li ye ! Ann kanpe dèyè revandikasyon nou genyen yo !

VIV LIT OTONÒM FANM OUVRIYÈZ AK TRAVAYÈZ YO 

POU EMANSIPASYON FANM AK GASON REYALIZE VRE !

VIV LIT KLAS OUVRIYE A TOU PATOU SOU LATÈ

8 MAS 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *