Press "Enter" to skip to content

For May Day 2016, Workers and Laborers Say: WE WILL NOT OBEY!

[A statement from PLASIT-BO, Textile Plant Union Platform-Batay Ouvriye (Workers Fight), in Haiti. Kreyol original is below.]

WE FIGHT FOR :

 • A living wage to meet the needs of our children, our families and ourselves. We demand 500 gourdes ($7.94) a day at the very least without increasing the quotas, and other social benefits ;
 • Good working conditions and respect for our union rights to defend our interests ;
 • A new Labor Code that protects all categories of workers against exploitation and humiliation ;
 • A social security system that protects us against line-of-duty accidents, illnesses, maternity and old age based on a real social protection net in the country ;
 • Comprehensive agrarian reform and technical support for peasants and other laborers in the rural areas ;
 • The country to regain its sovereignty to choose its own economic model to create wealth and work in our territory.

TEXTILE PLANT UNION PLATFORM (PLASIT-BO) INVITES ALL WORKERS AND LABORERS IN ALL SECTORS, POOR PEASANTS, THE UNEMPLOYED, STUDENTS, SERIOUS MILITANTS TO A DEMONSTRATION ON SUNDAY MAY 1ST, 2016 TO COMMEMORATE INTERNATIONAL WORKERS DAY.

WE ARE RALLYING AT 9 :00 A.M. IN FRONT OF THE INDUSTRIAL PARK (SONAPI) TO START THE MARCH ALONG THE AIRPORT ROAD, AROUND DELMA 18, PEYAN ROAD, BEL-AIR, AND TO REACH CHAMPS-DE-MARS.

THIS MAYDAY, WE ARE TAKING THE STREETS TO DEMAND OUR RIGHTS THAT ARE VIOLATED. WE STOP OBEYING THE EXPLOITING RULING CLASSES AND DISHONEST POLITICIANS ! LONG LIVE THE WORKERS AND LABORERS EVERYWHERE ! WE ARE THE ONES WHO CAN BREAK THE CHAINS BINDING OUR FEET !

PLASIT-BO

***

POU PREMYE ME 2016, OUVRIYE AK TRAVAYÈ DI : NOU PAP OBEYI. N AP GOUMEN POU :

 • Yon salè desan ki pèmet nou regle bezwen pitit nou, fanmi nou ak pwòp tèt pa nou, Nou mande 500 goud pou pi piti san ogmantasyon tarif ak lòt akonpayman sosyal ;
 • Bon jan kondisyon travay ak respè dwa pou nou gen sendika k ap defann enterè nou ;
 • Yon lòt Kòd travay ki pwoteje tout kategori travayè/travayèz kont esplwatasyon ak imilyasyon ;
 • Yon sistèm sekirite sosyal ki pwoteje nou kont risk aksidan nan travay, maladi, matenite ak vyeyès ki baze sou yon vre sok de pwoteksyon sosyal pou peyi a;
 • Bon jan refòm agrè ak akonpayman teknik pou ti peyizan ak lot travayè nan zòn riral yo ;
 • Peyi nou pran dwa grandèt majè l pou li chwazi modèl ekonomik ki pèmet kreye richès ak travay nan peyi a ;

PLATFOM SENDIKA IZIN TEKSTIL (PLASIT-BO) AP ENVITE TOUT OUVRIYE/OUVRIYEZ TRAVAYÈ/TRAVAYÈZ TOUT SEKTÈ, TI PEYIZAN, CHOMÈ, ETIDYAN, MILITAN KONSEKAN NAN YON MACH K AP FÈT DIMANCH PREMYE ME 2016 POU KOMEMORE JOUNEN ENTENASYONAL TRAVAYÈ.             N AP RASANBLE DEPI 9 È DIMATEN DEVAN PAK ENDISTRIYÈL SONAPI POU NOU LANSE MACH LA K AP PRAN WOUT AYEWOPÒ, PASE SOU WOUT PIS, VIRE NAN DELMA 18, PASE KAFOU PEYAN, PRAN BELE, EPI DESAN JIS NOU RIVE SOU CHANNMAS.

PREMYE ME SA A, N AP PRAN BETON AN POU REVANDIKE DWA NOU Y AP BAFWE. N AP SISPANN OBEYI KLAS DOMINANT ESPLWATE YO AK POLITISYEN BLOFE YO ! VIV LIT OUVRIYE AK TRAVAYÈ TOUPATOU ! SE NOU SEL KI KAPAB KASE CHENN KI NAN PYE NOU !     

(PLASIT-BO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *