Press "Enter" to skip to content

13 Demands of Workers and Laborers for Haiti’s Transitional Government

STATEMENT FROM MAY FIRST UNION FEDERATION/WORKERS FIGHT

ENTE-SENDIKAL PREMYE ME/BATAY OUVRIYE      

FEBRUARY 7, 2016

(Kreyol version is below)

Today, February 7, 2016, we, workers, peasants, laborers in diverse economic categories in the country, raise our voices to warn that we will not continue to accept the conditions of life allotted to us. Since the big mobilization that ousted the repressive government that took away our rights in 1986, we hoped for changes in our conditions of life and work. However, unfortunately, our situation has worsened! In 2016, we continue to be under such a crisis that keeps us from seeing where our country is heading. But with our determination, we will continue to fight; we will continue to resist against all political maneuvers and threats pointing at our heads to take away our rights as workers.

As to where this big political crisis brings us today, the word of the day is ‘transition.’ We say, during the short time it will last, the roadmap of the transitional government must take into account the demands of the workers, peasants, and laborers in the formal economy, private and public, in the informal sector in urban and rural areas, so they can breathe. Among other things, we demand that the transitional government:

 1. Take measures to lower the cost of living, and the country should be put on the path to national production. The inflation rate at 12.5% is gobbling up the measly income we acquire in hardship or in other activities that barely help our families survive.
 1. Increase the base minimum salary for all categories of workers and set up a multi-sectorial tripartite entity to propose a social benefits program such as for food, transportation, housing, schools for our children or for ourselves. There must be a salary grid with a career ladder for public sector workers, and a social protection program which allows workers in the informal sector to benefit from a social security plan.
 1. Pay wages due to all public school teachers, teachers in the PSUGO program (Free Universal and Mandatory School Program) and all public sector workers.
 1. Challenge the impunity that management enjoys in violating the rights of workers in the factories, laborers in the production establishments for local markets, in government jobs, in the service and commercial sectors to form unions.

 1. Introduce Conventions 102, 135 and 189 of the International Labor Organization to Parliament for ratification immediately. These will help to reinforce the union rights of all workers in the private or public sectors and the informal sectors such as domestic workers.
 1. Provide the means for negotiations for reforms of the labor code to begin, and be completed, for a new labor code project to be presented to Parliament so that workers may have the tools to defend their rights and interests on legal ground.
 1. Make changes in the Ministry of Social Affairs and Labor, converting it into a Ministry of Labor and Social Security; they must change all directors, bureau chiefs, and labor inspectors who are defending the interests of management in the central governmental offices and regional offices in the provinces.
 1. Make reforms in the National Insurance Office (ONA) to lower the income of high functionaries, achieve wage parity and better services for contributors and pensioners.
 1. Help the Office of Line-of-Duty Injury, Illness and Maternity Insurance (OFATMA) get the means and build capacity so that all workers in urban and rural zones can get Illness and maternity insurance for themselves and their families
 1. Evaluate and rethink such entities as the Administrative Council of the Bureaus of Social Security (CAOSS) and the Supreme Salary Council (CSS) so they may be more useful to enrollees.
 1. Set up an Emergency Program to help peasants get water, and other technical expertise and funding to mitigate the terrible situation they are in today and the loss of their crops because of the lack of rain.
 1. Develop a serious Emergency Program of job creation in the popular neighborhoods, in ghettos throughout the country; abandon those little fake programs that deceive the unemployed.
 1. Stop the application of the dictates of the neoliberal programs and the military occupation of the foreign forces that are destroying the country’s economy and sovereignty.

These are some of the issues we think the transitional government should take seriously so the workers, peasants and laborers can begin to breathe. We will not fold our arms and just look. We will continue to mobilize ourselves until our demands are met for real. We will not allow ourselves to be deceived by little projects and programs that will allow others to make money on our backs. There must be real public policies to improve the situation of the workers and laborers who are under the exploitation and domination of the bigwigs.

***

Jodia, 7 Fevriye 2016, nou menm Ouvriye, peyizan, travayè ki nan divès sektè ekonomik nan peyi a, n ap leve vwa nou pou di nou p ap kontinye asepte sitiyasyon lavi nou ye. Apre gwo leve kanpe ki te fèt pou retire gouvènman gwo ponyèt ki t ap prita tout dwa nou an 1986, nou te espere yon chanjman nan kondisyon travay ak lavi nou. Men elas, sitiyasyon nou vin pi mal ! An 2016 nou toujou anba yon gwo kriz ki anpeche nou wè klè sou ki kote peyi nou prale. Men ak tout detèminasyon nou n ap kontinye lite, n ap kontinye reziste kont tout kalite magouy politik ak menas ki genyen sou tèt nou pou dwa nou antanke travayè pa respekte.

Nan kote gwo kriz politik mennen nou jodia, se pawòl tranzisyon k ap pale. Nou menm nou di nan ti bout tan li sanse fè a, fok nan fèy de wout gouvènman tranzisyon an kenbe kont de revandikasyon ouvriye/peyizan/travayè kit se nan ekonomi fòmel prive ak piblik la, kit se nan sektè enfòmèl lavil kou andeyò genyen yo pou yo ka kòmanse pran yon ti souf. Pami yo, n ap di gouvènman tranzisyon an dwe :

 1. Pran mezi pou kou lavi a bese, pou peyi a pran kap pou li pwodyi plis. To enflasyon 12.5% ap vale tout ti salè nou touche nan redi di oswa nan ti aktivite n ap mennen pou nou ka viv malman ak fanmi nou ;
 2. Ogmante salè minimòm de baz pou tout kategori travayè yo epi mete yon strikti tripatit miltisektoryèl pou vini ak pwopozisyon yon pwogram akonpayman sosyal tankou manje, transpò, lojman, lekòl pou pitit nou oswa pou tèt pa nou. Fòk gen griy salaryal ak bon jan plan karyè pou travayè sektè piblik epi yon pwogram pwoteksyon sosyal ki pèmèt travavè sektè enfòmèl yo benefisye de yon plan sekirite sosyal ;
 3. Peye tout anseyan lekòl nasyonal ak Psugo yo ak anplwaye bwat leta ki poko touche yo;
 4. Koupe fache ak enpinite patwon yo ap jwi nan vyole dwa ouvriye nan faktori yo, travayè nan izin pwodiksyon pou konsomasyon lokal yo, nan bwat leta yo ak nan antrepriz sèvis ak komès yo genyen pou fè sendika ;
 5. Fòk gouvènman tranzisyon an prezante konvansyon 102,135 ak 189 OIT yo devan palman an pou li ratifye yo prese prese. Y ap pèmèt ranfòse dwa sendikal tout travayè ak travayèz kit yo nan sektè prive oswa piblik ak nan sektè enfòmel la tankou travayè domestik yo ;
 6. Mete mwayen disponib pou negosyasyon sou refont Kòd Travay la reprann epi abouti pou nouvo pwojè Kòd travay la prezante devan palman an pou travayè/travayèz peyi a gen yon zouti pou yo defann dwa ak enterè yo sou plan legal;
 7. Lanse yon gwo refòm nan Ministè Afè Sosyal ak Travay pou li tounen yon Ministè Travay ak Sekirite sosyal; Fòk yo chanje tout direktè, chèf sèvis ak enspektè travay k ap defann enterè patwon yo sèlman nan Biwo santral kou biwo rejyonal pwovens yo;
 8. Kòmanse fè yon pase men nan bwat tankou ONA pou redyi nan salè gwo fonksyonè yo, pèmèt gen yon pi bon repatisyon salaryal ak pi bon sèvis pou kotizan yo ak pansyone yo.
 9. Fòk yo pèmèt OFATMA gen plis mwayen ak kapasite pou tout travayè kit nan vil ki nan zòn riral gen kat asirans maladi ak matènite pou tèt pa yo ak fanmi yo ;
 10. Evalye epi repanse strikti tripatit tankou CAOSS ak CSS pou yo kapab pi itil mandan yo;
 11. Mete yon pwogram dijans pou ede ti peyizan yo jwenn dlo ak lòt akonpayman teknik ak lajan pou yo fè fas a sitiyasyon malouk yo ye jodia ak tout jaden pèdi paske lapli ki pa tonbe,
 12. Devlope yon pwogram dijans serye pou kreye travay nan katye popilè yo, zòn defavorize nan tout peyi a, sòti nan ti pwogram k ap voye poud nan zye chomè;
 13. Fok yo kòmanse sòti anba dikta pwogram neyoliberal ak okipasyon militè pyisans etranje k ap detwi ekonomi ak souverente peyi a.

Sa se kèk pwen nou panse gouvènman tranzisyon an dwe pran oserye pou ouvriye/ti peyizan/travayè ta kòmanse pran yon souf. Nou pap rete bra kwaze ap gade. N ap kontinye mobilize n pou nou fè revandikasyon sa yo satisfè tout bon. Nou pa p pran blòf ak ti pwojè oswa pwogram pou nèg fè bè yo sou tèt nou. Fòk gen yon politik pou amelyore sitiyasyon ouvriye ak travayè ki anba esplwatasyon ak dominasyon gwo chabrak.

ENTE-SENDIKAL PREMYE ME/BATAY OUVRIYE   

 7 FEVRIYE 2016

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *